Sau tất cả là bình an

Quang Minh đại hiệp Trình Minh Chủ

天地人合一 Thiên Địa Nhân hợp nhất

Toàn vẹn, hiệp nhất. Vô vi nhi vô bất vi

Trò chuyện cùng Trình Minh Chủ

Biết lắng nghe những thanh âm bên trong tâm mình. Và, tầm thanh cứu khổ trong cõi giới do mình cai quản

Một cuộc sống nếu có thể phiêu diêu tự tại, ung dung nhàn nhã…


穷则独善其身,达则兼善天下

“Cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm thiện thiên hạ (nghèo thì chỉ lo cho mỗi bản thân mình, khi hiển đạt thì làm phúc cho thiên hạ)”

Có xuất xứ từ Mạnh Tử, ý chỉ khi bất đắc chí thì phải giữ mình trong sạch và tu dưỡng phẩm hạnh đạo đức, khi đắc chí thì phải đem lại sự giúp đỡ và lợi ích cho tất cả mọi người trong thiên hạ.   

施恩布德 Thi ân bố đức

NHÂN 因 trên TÂM 心 dưới.

Ghi nhớ nguyên nhân, nhớ gốc, nhớ cội, nhớ điểm bắt đầu, uống nước nhớ nguồn.

Tam thí: pháp bố thí, tài bố thí, vô úy bố thí

Thi ÂN 恩. Làm ơn giúp đỡ kẻ nghèo khó có chí vươn lên

Bố ĐỨC 德. Tu đạt, mang ra hướng dẫn giúp người cũng tu được như mình

Trung can nghĩa đảm

Chính đại quang minh